ADAPTAČNÍ KURZY

Vstup do nového kolektivu je vždy pro děti psychicky velmi náročný. Nové tváře, nové povinnosti, nové prostředí - zkrátka mnoho nového může u dítěte vyvolat nepříjemné stavy nervozity a nejistoty. Cílem adaptačních kurzů je pomoci dětem překonat mnoho nového. Poutavou a zábavnou formou odvádíme pozornost od nepříjemných myšlenek a snažíme se usnadnit jejich adaptaci v novém kolektivu, který se tak rychleji stává týmem a přátelským prostředím pro nové zážitky a vznik nových kamarádství, která mohou trvat i celý život.

Cílem programu je podpora týmové spolupráce a rozvoj komunikace při řešení společných úkolů. Vzájemná komunikace, nutnost strategického uvažování, pohybové aktivity, tvůrčí činnost a vlastní prezentace a projev vedou účastníky pobytů k poznání sebe sama, své pozice v kolektivu a také vnímání a respektování ostatních členů kolektivu i širšího okolí. 

Součástí vzájemného poznávání je i důraz na práci se stereotypy a předsudky, které se u dětí i mládeže velmi často objevují. Zábavnou formou s příběhem se řeší zásadní situace v životě dětí i mládeže, aby se s nimi v reálném světě byly schopné snáze vyrovnat. Adaptační kurz je realizován podle osvědčených metod zážitkové pedagogiky. 

Adaptační pobyt je vždy uzpůsoben věku účastníků. Aktivity jsou v programu začleněny od jednoduchých seznamovacích aktivit, poznávání a hry na jména po aktivity zaměřené na spolupráci a komunikaci v rámci skupiny. Do programu jsou zařazeny také aktivity na podporu kooperace skupiny. Vše je proloženo pohybovými a tvořivými aktivitami. Adaptační kurz je koncipován jako pětidenní. Časový harmonogram i náplň kurzu dotváříme s pedagogem a průběžně jej přizpůsobujeme aktuálním potřebám třídy a vzniklým situacím v průběhu pobytu.

Cílem programu je vzájemné seznámení spolužáků, rozvoj sociálních dovedností. Snažíme se o vytvoření otevřené, bezpečné komunikace a vzájemného sdílení jako prevence šikany. Program prevence je založený na důvěře a anonymitě, věnuje se nejen problematice návykových látek, ale také šikaně, kyberšikaně a vylučování jednotlivců z kolektivu. V neposlední řadě je naším cílem rozvoj identity a soudržnosti skupiny a také úspěšné navázání vztahu mezi skupinou a třídním učitelem.

KAMARÁDSTVÍ - DOBRODRUŽSTVÍ - ZÁŽITKY